Категорија...

Ветувања: Економија

ВМРО-ДПМНЕ: Регулаторна гилотина на прописите за занаетчискиот сектор

Ќе спроведеме регулаторна гилотина на прописите за занаетчискиот сектор, со цел да ја подобриме законската регулатива и да овозможиме деловно опкружување погодно за раст на занаетчиството. Преку отстранување на административните бариери…

ВМРО-ДПМНЕ: Е-фактура

На фирмите кои обезбедуваат стоки и услуги за државните институции ќе им се овозможи електронски да ги доставуваат фактурите за наплата. Сите државни институции од министерствата до школите и болниците ќе бидат обврзани да примаат…

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Демократската Унија за Интеграција, по бројни консултации со меѓународни експерти, реномирани во оваа област, ќе се залага за измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, имено за: Промена на досегашниот…

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

По примерот на реномираните светски образовни институции, ќе формираме Центри за кариера за информирање и професионално советување за учениците во рамки на средните училишта и универзитетите. Основната функција на центрите ќе биде…

ВМРО-ДПМНЕ: Основање на еквити и мезанини инвестициски фондови

Ќе дадеме поддршка за формирање на еквити и мезанин инвестициски фондови за до капитализација и кредитирање на претпријатијата коишто имаат потреба од капитал и know how. Средства за развој на претпријатијата ќе се нудат под исклучително…

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

Преку кофинансирање во износ од 5.000 евра ќе обезбедиме финансиска поддршка за компаниите за изработка на  физибилити- студии за влез на нови пазари. Целта на проектот е да се овозможи пристап за македонските компании до информации за…

ВМРО-ДПМНЕ: Олеснувања за студенти претприемачи

Ќе се намалат трошоците за студентите кои сакаат да отворат свој бизнис заради унапредување на претприемништвото меѓу младите. За 50% ќе се намали надоместокот за регистрирање на бизнис во Централен регистар за претприемачи кои се студенти…

ДУИ: Балансиран економски раст помеѓу регионите

Демократската Унија за Интеграција се залага за балансиран економски раст помеѓу регионите, нагласувајќи ги особено Полошкиот (47.4%), Североисточниот (60.7%) и Југозападниот регион (75.0%) како помалку  развиени региони.

ДУИ: Намалување на невработеноста

Намалувањето на невработеноста освен со отварањето на нови работни места (60,000- 80,000) ќе се постигне и со: пораст на инвестициите- бруто инвестиции ( на годишно ниво ма % на БДП) 27-32 % и на странските инвестиции за 4 години пд 1,500…

ДУИ: Изготвување на документот „Иновативни политики на РМ 2012-2020“

Започнаа со работа активностите за изготвување на документот "Иновативни политики на РМ 2012-2020. Целта на иновативната политика е зајакнување на компаниите во Македонија, преку комерцијализација на истражувањата и развојот; имплементација…