ВМРО-ДПМНЕ: „Секаде безбедни“

Зголемувањето на чувството на сигурност, превентивно дејствување, но и поголема ефикасноста при расчистување на кривичните дела во сите области остануваат на врвот на листата на приоритети на Владата на ВМРО-ДПМНЕ. Со завршување на проектот…

ВМРО-ДПМНЕ: „Дигитална полиција“

Ќе овозможиме раководење и командување со најсложените полициски операции на специјалните единици од централен команден центар, во кој старешинскиот кадар ќе има дигитална проекција за моменталната состојба на терен. Системот ќе овозможи…

ВМРО-ДПМНЕ: Втора и трета фаза на проектот Тетра

Со продолжување со втората и третата фаза од проектот Тетра ќе се постигне 100% покриеност на територијата со дигитален радиосигнал за потребите на полицијата и потенцијал за приклучување на други институции.

ВМРО-ДПМНЕ: Зајакнување и проширување на главната мрежа на МВР

Со Зајакнување и проширување на главната мрежа со оптички кабли ќе ги поврземе главните центри и ќе поставиме нови безжични линкови на недостапните места од зелениот граничен појас, заради подобрување на квалитетот на врските и зголемување…

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за информациска безбедност

Ќе воведеме систем за информациска безбедност, кој опфаќа подигнување на степенот на физичка заштита, непрекинато напојување со електрична енергија, противпожарна заштита, издвојување на мрежата за користење Интернет и регулирање на…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект: „Полицијата и учениците се дружат“

Намалувањето на деликвенцијата и насилството меѓу младите луѓе е еден од врвните приоритети за секое општество. Во насока на намалување на насилството и поголема безбедност на нашите деца, за секое основно и средно училиште ќе назначиме…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за спречување на насилство и недолично однесување на спортските натпревари

Во соработка со спортските федерации, клубовите и со навивачките групи ќе донесеме нов Закон за спречување на насилство и недолично однесување на спортските натпревари.

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска лична карта

Согласно со европските практики, ќе воведеме електронски лични карти. Покрај за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето, тие ќе се користат и за потврдување дека е идентитетот автентичен и реален. Со оваа лична карта на…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект: „Возачка дозвола на 16 години“

Во новиот мандат ќе предложиме измена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата со која: на младите луѓе со наполнети 16 години возраст ќе им се овозможи да стекнат право да полагаат за возачка дозвола од Б-категорија; ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Скратување на чекорите за добивање безбедни документи

Ќе ги скратиме чекорите за добивање безбедни документи со широк опсег на употреба преку: Овозможување на безготовинско плаќање на трошоците во управните служби; Поврзување на интернет-страницата на МВР со кол-центарот со можност за…

ВМРО-ДПМНЕ: Часови за запознавање со основите на сообраќајната култура

Во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот во средните училишта ќе организираме часови за запознавање со основите на сообраќајната култура за заинтересираните средношколци-идни возачи.

ВМРО-ДПМНЕ: Регистар на лица осудувани за злоупотреба на деца

Ќе воспоставиме регистар на лица осудувани за сексуална злоупотреба на деца, со што граѓаните ќе добијат можност да се информираат за постоење на лица во нивното соседство кои биле осудени за овој вид криминал.