ВМРО-ДПМНЕ: Имплементирање на Закон за кривична постапка

До крајот на 2011 година ќе ги преземеме сите чекори за јакнење на капацитетите на институциите и ќе ги донесеме подзаконските акти потребни за целосно имплементирање на Законот за кривична постапка. Ќе го зголемиме бројот на јавните…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за бесплатна правна помош на социјално ранливите категории граѓани

Со новиот Закон за бесплатна правна помош на социјално ранливите категории граѓани, ќе им се обезбеди еднаков пристап до институциите заради остварување на ефективна правна помош согласно со начелото за еднаков пристап до правдата.

ВМРО-ДПМНЕ: Кодификација на граѓанското право

Преку Кодификација на граѓанското право на Република Македонија и изготвувањето на Граѓански законик ќе се доизгради и ќе се стабилизира граѓанско-правната материја како еден од носечките столбови на правниот систем и поредокот во државата,…

ВМРО-ДПМНЕ: Медијација

За да се растоварат судовите од големиот број предмети, ќе продолжиме со промоција на медијацијата како алтернативен начин за решавање на споровите, а доколку странките склучиле спогодба во постапка на медијација, таа добива својство на…

ВМРО-ДПМНЕ: Тонско снимање на рочишта

Со почеток од 9 септември 2011 година се воведува тонско снимање на рочиштата што ќе обезбеди посигурно забележување на исказите за фактите и доказите за кои се расправа во постапката. Со опрема за тонско снимање во вредност е 310.000,00…

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на Законот за судски буџет

Во периодот од 2012 до 2015 целосно ќе го имплементираме Законот за изменување и дополнување на Законот за судски буџет, со кој се унапредува постапката за изготвување и менаџирање на судскиот буџет, и се утврдува судски буџет во износ од…

ВМРО-ДПМНЕ: Посебни услови за избор на судии

Од 1 јули 2013 година ќе започнат да се применуваат посебните услови за избор на судија, на тој начин што: 1. За унапредување од понизок во повисок суд потребно е во последните две години од страна на Судскиот совет на Република…

ВМРО-ДПМНЕ: Академија на судии и обвинители

Академијата и подобрување на системот за изработка на програми за обука, воспоставување на e-learning систем (електронско учење), подобрување на веб-страницата на Академијата (нејзино редизајнирање и реорганизација), зголемување на фондот…

ВМРО-ДПМНЕ: Биометричка технологија при регистрација на невработените лица

Воведување на биометричка технологија при регистрација на невработените лица во системот на АВРМ, при што грешките од субјективна причина ќе бидат елиминирани, a истовремено се овозможува регистрација на невработените во системот без…

ВМРО-ДПМНЕ: Дополнителни канцеларии на Агенцијата за вработување

Отворање на дополнителни канцеларии на Агенцијата за вработување во Македонска Каменица, Пехчево, Лозово, Демир Капија и во Ростуше за да бидат подостапни услугите на АВРМ за граѓаните на овие општини. Отворањето на новите канцеларии ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Онлајн барање за паричен надоместок

Модернизација на Агенцијата за вработување преку надградување на веб-сервисите за поголема достапност на сите граѓани. За имплементација на услугите на АВРМ преку Интернет како што се: поднесување на барање за паричен надоместок и…

ВМРО-ДПМНЕ: Програма за мобилност на работна сила

Воведуваме мерка Програма за мобилност на работна сила во рамките на државата за високообразовани лица како приоритени, но и лица со друга наобразба до 34 години кои ќе се вработат над 60 км од местото на живеење со финансиска поддршка на…

ВМРО-ДПМНЕ: Практиканство како поддршка за прво вработување

Во согласност со ветеното во програмата Преродба во 100 чекори, и во наредните 4 години ќе продолжиме со проектот Практиканство како поддршка за прво вработување на дополнителни 1.200 млади лица до 27 годи ни, за што е предвиден месечен…

ВМРО-ДПМНЕ: Програма за вработување на ранливите групи

Програма за вработување на ранливите групи на невработени со субвенционирање на работно место со 15,000.00 денари во период од 6 месеци по вработувањето. Аплицирањето за работодавачите и невработените лица е по објавувањето на јавниот повик…

ВМРО-ДПМНЕ: Програма за обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот

Продолжување на Програмата за обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот, според анализата за пазарот на трудот од претходната година. Во текот на 2011 година ќе се спроведе пилот-програма за обука и преквалификација…