ВМРО-ДПМНЕ: Зголемен фонд на часови по математика во гимназиско образование

Во гимназиското образование ќе се зголеми неделниот фонд на изучување на математиката во првите две години, а во средните стручни училишта наставниот предмет Математика ќе стане задолжителен во првите години за ситеструки, а во трета и…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска здравствена картичка

Со електронската здравствена картичка ќе се заменат хартиената книшка и сините картончиња. Осигурениците и фирмите нема да имаат потреба да доаѓаат до подрачните служби на ФЗОМ. Носител: Министерството за здравство и ФЗОМ.

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на РМ

Ќе формираме Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на Република Македонија, со што ќе се обезбеди ефикасност и достапност на Итната медицинска помош на сите граѓани во Република Македонија. Ќе се подобри следењето и…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Криволак“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ во 2012 година ќе почне со реализација на проектот „Криволак“, од аспект на производство на екохрана и енергија од соларни централи во корелација со обезбедување на вода за наводнување (со продолжување на системот…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Мариово“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со реализација на проектот Мариово, кој во себе ќе ги имплементира следните активности: Ќе ги изградиме хидроцентралите (Галиште и Чебрен); Ќе изградиме соларни централи; Ќе извршиме ревитализација на…

ВМРО-ДПМНЕ: Стратешки карти за бучава за сите агломерации, главни патишта, железнички пруги и…

Ќе изработиме Стратешки карти за бучава за сите агломерации, главни патишта, главни железнички пруги и главни аеродроми на територијата на Република Македонија.

ВМРО-ДПМНЕ: Чистење на дивите депонии

Ќе спроведеме посебна програма за расчистување и дислокација на дивите депонии и депониите на цврст отпад кои се наоѓаат во близина на автопатиштата и на главните регионални и магистрални патишта. Со тоа ќе ја елиминираме неубавата глетка…