ВМРО-ДПМНЕ: Преработката и искористувањето на рудните концентрати

Ќе ги издадеме под концесија преработката и искористувањето на рудните концентрати одложени на јаловиштата за оловна и цинкова руда во рудниците Тораница и Злетово, како и троската одложена во МХК Велес според најдобрите достапни технологии…

ВМРО-ДПМНЕ: Техничка документација за управување со отпад

Ќе подготвиме техничка документација (физибилити-студии, основни проекти, анализи на добивки и трошоци) за најмалку 2 региона за управување со отпад. Вредност - 2.5 мил. евра (преку ИПА-финансирање - 85% ИПА-средства и 15% домашно учество);…

ВМРО-ДПМНЕ: Регионални планови за управување со отпад

Ќе подготвиме регионални планови за управување со отпад во најмалку 2 региони за управување со отпад заедно со стратешка оцена на влијанието врз животната средина. Вредност - 1.4 мил. евра (преку ИПА- финансирање - 85% ИПА-средства и 15%…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на депонии и интегриран систем за управување со отпад

Ќе изградиме депонии и ќе воспоставиме интегриран систем за управување со отпад во Полошкиот регион и Југоисточниот регион преку концептот на јавно-приватно партнерство.

ВМРО-ДПМНЕ: Реорганизација на јавните комунални претпријатија

Ќе подготвиме проект за реорганизација на јавните комунални претпријатија во Република Македонија со цел одвојување на комуналните услуги за вода во посебни претпријатија. Вредност - 2 мил. евра (преку ИПА-финансирање - 85% ИПА-средства и…

ВМРО-ДПМНЕ: Физибилити студии и главни проекти за неколку агломерации во РМ

Ќе подготвиме техничка документација на ниво на физибилити-студии и главни проекти за неколку агломерации во Република Македонија со повеќе од 10 000 еквивалент жители и тоа во: Битола, Тетово, Гостивар, Дебар, Кавадарци и Теарце. Вредност…

ВМРО-ДПМНЕ: Пречистителна станица за отпадни води во Струмица

Ќе изработиме основен проект и ќе изградиме пречистителна станица за отпадни води во Струмица со средства од ИПА и национално кофинансирање. Вредност - 10 мил. евра (преку ИПА финансирање - 85% ИПА-средства и 15% домашно учество);

ВМРО-ДПМНЕ: Пречистителна станица за отпадни води во Прилеп

Ќе изработиме основен проект и ќе изградиме пречистителна станица за отпадни води во Прилеп со средства од ИПА и национално кофинансирање - вредност - 11 мил. евра (преку ИПА-финансирање - 85% ИПА средства и 15 % домашно учество);