ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и проширување на 23 км канализациска мрежа во Прилеп

Ќе извршиме реконструкција и проширување на 23 км канализациска мрежа во Прилеп со средства од ИПА и национално кофинансирање (рок: 2013) и ќе извршиме реконструкција и проширување на дополнителни 44 км канализациска мрежа до 2015 година,…

ВМРО-ДПМНЕ: Канализациската мрежа и пречистителната станица за отпадни води во Скопје

Ќе подготвиме основен проект за дел од канализациската мрежа и идеен проект за пречистителната станица за отпадни води во Скопје. Ведност - 3.5 мил. евра (преку ИПА финансирање - 85% ИПА-средства и 15 % до-машно учество);

ВМРО-ДПМНЕ: Одржувањето и со надградувањето на проектот за снабдување со бунарска вода

Ќе продолжиме со одржувањето и со надградувањето на проектот за снабдување со бунарска вода на Дојранско Езеро. Имено, покрај постојните 10 бунари кај Ѓавато, изградивме уште 10 нови бунари кај локалитетот Долна Ада, со капацитет од 900л/с,…

ВМРО-ДПМНЕ: Национална студија со методологија за тарифирање на услугите во секторот води

Ќе донесеме Национална студија со методологија за тарифирање на услугите во секторот води согласно со принципот загадувачот плаќа, со цел подобрување на системот на наплата. Вредност - 0.8 мил. евра (преку ИПА финансирање - 85% ИПА средства…

ВМРО-ДПМНЕ: Планови за управување со речниот слив на реките Брегалница,Струмица и Црн Дрим

Ќе донесеме Планови за управување со речниот слив на река Брегалница – рок 2012-2015; вредност- 2 мил.евра (дел од донација од Швајцарска Влада и домашно учество од 300.000 евра); Ќе донесеме Планови за управување со речниот слив на реките…

ВМРО-ДПМНЕ: Идентификација на агломерациите во РМ за третман на отпадните води

Ќе извршиме идентификација на агломерациите во Република Македонија за третман на отпадните води и ќе извршиме дефинирање и назначување на чувствителните подрачја во земјава во однос на испуштање на урбани отпадни води и во однос на други…

ВМРО-ДПМНЕ: Превентивна екологија

Ќе спроведеме Проект за превентивна екологија - комплексен проект кој од темел би требало да го промени пристапот кон животната средина и да ја постави политиката на заштита на животната средина на реални и однапред дефинирани параметри;Ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Зајакнување на капацитетите на централната и локалната власт

Доследно ќе ги почитуваме и ќе ги спроведуваме постапките за оцена на влијанието врз животната средина преку зајакнување на капацитетите на централната и локалната власт.