ВМРО-ДПМНЕ: Зголемен фонд на часови по математика во гимназиско образование

Во гимназиското образование ќе се зголеми неделниот фонд на изучување на математиката во првите две години, а во средните стручни училишта наставниот предмет Математика ќе стане задолжителен во првите години за ситеструки, а во трета и четврта година ќе биде…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска здравствена картичка

Со електронската здравствена картичка ќе се заменат хартиената книшка и сините картончиња. Осигурениците и фирмите нема да имаат потреба да доаѓаат до подрачните служби на ФЗОМ. Носител: Министерството за здравство и ФЗОМ. [Рок: 2012 година]…

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на РМ

Ќе формираме Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на Република Македонија, со што ќе се обезбеди ефикасност и достапност на Итната медицинска помош на сите граѓани во Република Македонија. Ќе се подобри следењето и поефикасното искористување…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Криволак“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ во 2012 година ќе почне со реализација на проектот „Криволак“, од аспект на производство на екохрана и енергија од соларни централи во корелација со обезбедување на вода за наводнување (со продолжување на системот Тиквеш или со проект…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Мариово“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со реализација на проектот Мариово, кој во себе ќе ги имплементира следните активности: Ќе ги изградиме хидроцентралите (Галиште и Чебрен); Ќе изградиме соларни централи; Ќе извршиме ревитализација на селата во Мариово од аспект на производство…

ВМРО-ДПМНЕ: Стратешки карти за бучава за сите агломерации, главни патишта, железнички пруги и аеродроми

Ќе изработиме Стратешки карти за бучава за сите агломерации, главни патишта, главни железнички пруги и главни аеродроми на територијата на Република Македонија. [Рок: 2014 година]…

ВМРО-ДПМНЕ: Национална програма за редукција на емисии на одредените загадувачки супстанции

Ќе донесеме Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстанции на ниво на Република Македонија. [Рок: 2012 година]…

ВМРО-ДПМНЕ: Државната мрежа за мониторинг на воздухот

Ќе ја подобриме и редовно ќе ја одржуваме Државната мрежа за мониторинг на воздухот со 4 мониторингстаници. [Рок: 2014 година]…

ВМРО-ДПМНЕ: Еколошка ознака на најмалку 10 капацитети за туристичко сместување

Ќе го поддржиме означувањето со еколошка ознака на најмалку 10 капацитети за туристичко сместување. [Рок: 2013 година]…

ВМРО-ДПМНЕ: Интегрирани еколошки дозволи

Ќе го заокружиме системот на издавање на интегрирани еколошки дозволи за усогласување со опреативен план за сите индустриски сектори. [Рок: 2012 година]…

ВМРО-ДПМНЕ: Чистење на дивите депонии

Ќе спроведеме посебна програма за расчистување и дислокација на дивите депонии и депониите на цврст отпад кои се наоѓаат во близина на автопатиштата и на главните регионални и магистрални патишта. Со тоа ќе ја елиминираме неубавата глетка која на некои…

ВМРО-ДПМНЕ: Осоговските Планини – заштитено подрачје

Ќе прогласиме делови од Осоговските Планини за заштитено подрачје и ќе донесеме Планови за нивно управување. [Рок: 2014 година]…

ВМРО-ДПМНЕ: План за управување на заштитеното подрачје Алшар

Ќе донесеме План за управување на заштитеното подрачје Алшар и ќе го ромовираме Алшар помеѓу научниците надвор од државата. [Рок: 2013 година]…