ВМРО-ДПМНЕ: Чистење на електричен и електронски отпад

Во соработка со јавните претпријатија и установи ќе го исчистиме електричниот и електронски отпад во градовите (стари и неупотребливи машини, апарати за фотокопирање, машини, монитори и компјутерски куќишта, печатари, скенери, тастатури,…

ВМРО-ДПМНЕ: Географски информациски систем (ГИС)

Сите податоци на едно место, во дигитална форма заради донесување квалитетни одлуки. Со реализација на проектот регионите/општините ќе добијат комплетен дигитализиран преглед на сите подземни инсталации и систем за собирање, обработка,…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Прашај ги надлежните“

Преку Македонската телевизија еднаш неделно ќе се емитуваат дебатни контактни емисии во кои ќе бидат застапени подеднакво сите плански региони преку Општинските центри за граѓански услуги и Центрите за рамномерен регионален развој. Преку…

ВМРО-ДПМНЕ: База на податоци за децентрализација и регионален развој

Ќе креираме база на податоци која ќе ги опфаќа: сите плански документи за развој кои се донесени на национално и регионално ниво, сите лица задолжени за планирање на развојот во институциите на национално и регионално ниво, сите стручни…

ВМРО-ДПМНЕ: Локална регулаторна гилотина

Со проектот ќе се поедностават административните процедури од страна на општините за услуги што се во нивна надлежност. Во таа насока ќе им помогнеме на општините со трансфер на знаење и искуства стекнати при правење на регулаторна гилотина…

ВМРО-ДПМНЕ: Деловни инкубатори

Во рамките на центрите за регионален развој ќе поттикнеме развој и работа на бизнис инкубатори од кои очекуваме на едно место да ги соберат претпријатијата чија дејност се информатичките технологии. Понатаму тие ќе претставуваат основа за…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на нови базени

Во наредниот период, Агенцијата за млади и спорт ќе инвестира во изградба на нови затворени базени. Во Охрид ќе изградиме базен за пливање и ватерполо, доколку се добие согласност од локалната власт. Базенот ќе биде со стандардни димензии…

ВМРО-ДПМНЕ: Летен училишен камп со познати спортисти и спортски тренери

Летниот училиштен камп со познати спортисти и спортски тренери е замислен како проект за валоризирање и наградување на најуспешните ученици кои се натпреварувале и оствариле голем резултат во училишните спортски лиги. Повеќе од 300 учеснци…

ВМРО-ДПМНЕ: 50 патеки со помагала за вежби

Во Република Македонија има многу места за рекреација во природа, за пешачење, трчање или за возење велоси-пед. Со мала интервенција на овие локации, односно поставување на фитнес-справи за вежбање и со адаптација на природниот простор,…

ВМРО-ДПМНЕ: 15 атлетски модули

Заради помасовно анимирање на младите да се вклучат во атлетиката, а имајќи во вид дека изградбата на атлетски патеки е невозможно во секое населено место, се предвидува изградба на 15 модули за атлетика согласно со прифа-тената поделба на…

ВМРО-ДПМНЕ: Атлетски патеки

Атлетиката е еден од базичните спортови. Атлетиката е кралица на спортовите. Со вежбањето атлетика се стекнува физичка сила, брзина и се зацврстуваат карактерните особини како што се храброст, одлучност и упорност.Затоа, започнавме со…

ВМРО-ДПМНЕ: Училишни првенства во голем фудбал

Со реализација на проектот „50 фудбалски игралишта“ ќе се овозможи масовно и поквалитетно организирање на училишни првенства во голем фудбал. Овој проект започна да се спроведува во 2011 година и уште првата година имаше огромен одѕив…

ВМРО-ДПМНЕ: 35 спортски сали

Со изградбата на спортските терени низ целата територија на Република Македонија ќе им овозможиме на сите оние што сакаат да се занимаваат со спорт и спортски активности, а досега немале соодветни услови за тоа, да можат да спортуваат. Ова…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Млади уметници“

Агенцијата за млади и спорт во соработка со Министерство за култура и Министерството за образование и наука, воосновните и во средните училишта ќе иницира воведување секции за сите заинтересирани ученици за глума, театар,сликарство и за…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Волонтирање“

Преку овој проект ќе се охрабрат младите за волонтерски акции за помош на стари, хендикепирани и изнемоштени лица. Ќе се организираат и хуманитарни акции за донации на облека и парична помош за фамилиите што примаат социјална помош.…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Чиста околина“

Целта на овој проект е да се поттикне свеста на младите за волонтирање во однос на зачувување на животната околина, штедење енергија, рециклирање и климатски промени (глобално затоплување). Во сите средни и основниучилишта ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Стоп за пороците“

Целта на овој проект е подигнување на свеста кај учениците од основните и од средните училишта, за заштита и превенција од пороците на денешницата, како и целосна и точна информираност на родителите за навремено препознавање на симптомите…