Категорија...

Партии

Политички партии во парламентот

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Воспоставување на ЦЕРТ-тим во Македонија (CERT –Computer Emergency Readiness Team) кој што ќе се поврзе со светскиот систем на ЦЕРТ. Tимот ќе работи на превентинвни мерки при сајбер напади врз Македонија и ќе ја следи состојбата во…

ВМРО-ДПМНЕ: ПЕТ-Центар во Македонија

ПЕТ-центарот е предвиден како современ здравствен објект, во кој ќе биде вградена најсовремена опрема за радиофармација, радиопротекција и дијагностика. Локацијата на овој објект е во кругот на Градската општа болница „8 Септември“, Скопје.…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и изградба на административна зграда на Министерството за транспорт и…

Надградбата и реконструкцијата на управната зграда на Министерството за транспорт и врски е во тек. Со реализацијата на овој проект ќе се добие поголема функционалност и ефикасност на работата во Министерството, со тоа што сите органи што…

ВМРО-ДПМНЕ: Превентивна екологија

Ќе спроведеме Проект за превентивна екологија - комплексен проект кој од темел би требало да го промени пристапот кон животната средина и да ја постави политиката на заштита на животната средина на реални и однапред дефинирани параметри;Ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Чистење на електричен и електронски отпад

Во соработка со јавните претпријатија и установи ќе го исчистиме електричниот и електронски отпад во градовите (стари и неупотребливи машини, апарати за фотокопирање, машини, монитори и компјутерски куќишта, печатари, скенери, тастатури,…

ВМРО-ДПМНЕ: Географски информациски систем (ГИС)

Сите податоци на едно место, во дигитална форма заради донесување квалитетни одлуки. Со реализација на проектот регионите/општините ќе добијат комплетен дигитализиран преглед на сите подземни инсталации и систем за собирање, обработка,…

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

За почеток ќе се изврши поправање, а потоа и реконструкција и проширување на патот. Во ветувањето се вели дека Демократската Унија за Интеграција ќе продолжи да ги фаворизира проектите од патната инфраструктура со цел да овозможи…

ВМРО-ДПМНЕ: Поврување Кичево-Дебар

Со изградбата и со реконструкцијата на регионалниот пат од Бошков Мост до Извор, кој е во должина од околу 30 км, ќе се овозможи ново поврзување на Дебар и Кичево, со што ќе се скрати должината од 117 км на 53 км. Ќе се подобри и ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитализација на аудиовизуелното културно наследство

Во филмската архива на Кинотеката на Македонија се чува целокупната македонска филмска продукција започнувајќи од филмовите на првите сниматели на Балканот, браќа Манаки, па сѐ до денешната филмска продукција, која содржи повеќе од 15 000…

ДУИ: Подигнување на свест и социјална одговорност за животна средина

Поттикнување на свеста и социјалната одговорност за зачувување на животната средина и зголемување на  јавната поддршка за акциите за животната средина - еколошки инвестиции;

ДУИ: Изготвување на стратегија за животна средина

Подобрување на општата состојба на животната средина, преку изготвување на сеопфатна стратегија, со посебен акцент во однос на економската профитабилност; Образложение: Министерството за животна средина во март 2009 подготви Национална…