ВМРО-ДПМНЕ: Групен дом за самостојно живеење

Отворање мал групен дом за самостојно живеење на деца со пречки во развојот во општина Берово, кои ќе бидат деинституционализирани од установите за социјална заштита Дом за деца без родители и родителска грижа “11 Октомври” - Скопје и завод…

ВМРО-ДПМНЕ: Центар за азил

Отворање на прифатен центар за азил, финансиски поддржан од Европската агенција за реконструкција. Со овој проект ќе извршиме целосно опремување на прифатниот центар за баратели на азил во атарот на с. Визбегово со сместувачки капацитет од…

ВМРО-ДПМНЕ: Отворање на дневни центи

Отворање на дополнителни седум дневни центри за лица што злоупотребуваат дрога и членовите на нивните семејства и бездомни лица до крајот на 2008 година и тоа: Дневен центар за жртви од семејно насилство во Скопје, клуб за стари лица во…

ВМРО-ДПМНЕ: Отворање на народни кујни

Отворање на нови народни кујни во текот на 2008 година, во општините: Дебар, Пробиштип, Кичево, Валандово, Виница, Кочани, Гостивар, Охрид, Тетово, Ресен и Демир Хисар . Од 2009 година, ќе ги опфатиме и повеќето од останатите општини.

ВМРО-ДПМНЕ: Условени парични трансфери

Во 2008 година, ќе го започнеме проектот за Условени парични трансфери во соработка со Светска банка. Овој проект вклучува доделување финансиска помош во готово на економски ранливите социјални групи, пред сè на мајките во семејствата…

ВМРО-ДПМНЕ: Вработување на самохрани родители

Субвенционирање на вработување на 600 самохрани родители во 2008-2012 година, преку финансиска поддршка во износ од 12.000 денари месечно за период од 6 месеци, со обврска на работодавачот да ги задржи на работа најмалку уште 12 месеци.

ВМРО-ДПМНЕ: Вработување на деца без родители

Субвенционирање на вработување на 200 деца без родители во 2008-2012 година, со месечна финансиска поддршка во износ од 15.000 денари за период од 9 месеци со обврска на работодавачот да ги задржи на работа најмалку уште 18 месеци.

ВМРО-ДПМНЕ: Кредити за вработување

Проектот предвидува доделување на кредитни средства од 3 .000 евра за едно работно место на невработени лица кои се заинтересирани да почнат сопствен бизнис, со можност за здружување на најмногу 5 лица. Рок: континуирано 2008-2012 година

ДУИ: Поголеми овластувања на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот Договор

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот Договор ќе има поголеми овластувања за да ги санционира министерствата, агенциите и другите управни органи во случаите кога тие не ја спроведуваат уставната одредба за правична застапеност.

ДУИ: Фер и еднаков однос кон сите квалификувани за работни места во јавната и државна администрација

Демократската Унија за Интеграција нема да спроведува партиски реваншизам и ќе се ангажира за фер и еднаков однос кон сите квалификувани за работни места во јавната и државна администрација.